Forskning
1/2024

Forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom

Manglende forebygging av arbeidsrelaterte hudsykdommer er et samfunnsproblem som må prioriteres.

Tekst:
Jose Hernán Alfonso

Overlege, seniorforsker, ph.d. ved Avdeling for arbeids­medisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Seksjon for hud­sykdommer, Oslo Universitetssykehus.

Å bli eksponert for kjemiske midler og liknende på arbeidsplassen kan gi arbeidsrelaterte hudsykdommer som for eksempel eksem og hudkreft. Dette kan forebygges, men ifølge EU-kommisjonen er manglende forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom et samfunnsproblem som må prioriteres *European Agency for Safety and Health at Work. Occupational skin diseases and dermal exposure in the European Union (EU-25): Policy and Practice Review. 2008 Tilgjengelig: https://op.europa.eu/s/y2Ua. Forskningsbasert kunnskap danner grunnlag for forebygging, og siden 2015 har forskningsaktiviteten på arbeidsrelaterte hudsykdommer økt og ført til konkrete forebyggende initiativer.

Forskning på arbeidsrelaterte hudsykdommer har vært gjennomført i lite omfang i Norge. Den første vitenskapelige publikasjonen som ble utgitt, ser ut til å være en rapport om petroleumssaken skrevet i 1921 av Gron og medarbeidere*Natvig H, Thiis-Evensen sen, E. Arbeidsmiljø- og helse. Yrkeshygienens og bedriftshelsetjenestens frembrudd og utvikling i Norge. Norsk Bedriftshelsetjeneste. 1983. Årgang 4 – nr. 1. Senere, i 1970, publiserte Gunnar Høvding en epidemiologisk studie hvor 20 (5,5 prosent) av en gruppe på 366 murere og murerassistenter hadde utviklet sementeksem. 85 prosent av disse arbeidstakerne reagerte positivt på kromat i lappetesting*Høvding G. Cement eczema and chromium allergy, an epidemiological investigation (thesis). University of Bergen. Norway. (1970) . (Testen blir brukt ved mistanke om allergi mot stoff som kommer i kontakt med hud.) Denne studien er fortsatt sitert i vitenskapelige publikasjoner og i kapitler i bøker som omhandler sementeksem. Håndeksem hos norske frisørlærlinger ble først beskrevet i Norge i 1986 av Petter Kristensen*Kristensen, P. Hand dermatitis in hair apprentices [in Norwegian]. Tidsskr Nor Laegeforen 1986; 106: 204-206.. Flere år etter ble en epidemiologisk studie utført av Jan Øivind Holm og Marit B. Veierød. Studien så på forekomsten av hånd­eksem og atopi blant frisører, lærlinger og lærere*Holm JO, Veierød MB. An epidemiological study of hand eczema among hairdressers. Study I to IV. Acta Derm Venereol Suppl (Stockh). 1994; 187:8-27..

På nasjonalt nivå har det vært lite forskning på arbeidsrelaterte hudsykdommer, men siden 2015 har denne trenden snudd. Denne artikkelen gir en kortfattet oversikt over utviklingen de siste årene.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse. Instituttets forskning er både tverrfaglig og flerfaglig. STAMIs samfunnsoppdrag består av å gjøre norsk arbeidsliv best mulig i stand til å forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer, sykdom og skade. Figur 1 (se nedenfor) viser de tematiske strategiske satsingsområdene som STAMI setter søkelys på. Forskning på arbeidsrelaterte hudsykdommer har vært en del av STAMIs forskningsstrategi siden 2016*STAMI. Strategi 2025. Tilgjengelig: https://stami.no/content/uploads/2016/10/STAMI_strategi_2025.pdf.

Figur 1. Vitenskapelige etablerte sammenhenger mellom arbeidsmiljøeksponeringer og mulige helseeffekter som STAMI forsker på. Arbeidsrelaterte hudsykdommer har vært en del av STAMIs satsingsområder siden 2016.

Illustrasjon: STAMI

Internasjonalt samarbeid har vært helt essensielt for å fremme utvikling av yrkesdermatologi i Norge. Figur 2 (se nedenfor) viser de landene som vi har hatt og har vitenskapelig forskningssamarbeid med. Videncenter for allergi i Danmark har i ti år vært vår viktigste internasjonale samarbeidspartner.

Figur 2. Geografisk oversikt over fag og utvikling av organisasjoner hvor det har vært forskning og vitenskapelig publiseringssamarbeid innen yrkesdermatologi i perioden 2015-2022.

Illustrasjon: STAMI

Som en del av, og gjennom finansiering i EU-prosjektet Partnership for Assessment of Risks from Chemicals (PARC), undersøker vi nå gjeldende regulatorisk praksis angående risikovurdering av hudsensibiliserende kjemikalier som fører til utvikling av allergisk kontakteksem. Informasjon om risikovurderingsmetoder, overvåking av hudsensibiliserende kjemikalier samt forbedringsområder i gjeldende forskrifter og metoder for risikovurdering i EU, blir samlet og systematisert. Våre viktigste nasjonale samarbeidspartnere har vært Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet (fra 2024 Havindustritilsynet), Kreftregisteret i Norge, Seksjon for hudsykdommer ved Rikshospitalet og arbeidsmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus.

Det har vært et økende antall vitenskapelige norske publikasjoner innen yrkesdermatologi de siste årene, og Norge kommer nå stadig høyere på listen over land som både forsker og publiserer artikler innen feltet. Disse vitenskapelige publikasjoner har dannet grunnlag for flere av de konkrete forebyggende initiativene som vi har presentert i listen (se figur 2), men også for andre initiativ med formål om å redusere risiko for arbeidsrelatert eksem blant utsatte yrkesgrupper. Hovedsakelig har det vært i tett samarbeid med partene i arbeidslivet for å unngå frafall i arbeidslivet på grunn av eksem.

I tillegg gleder vi oss over at Helse Sør-Øst siden høsten 2022 har hatt en egen yrkesdermatologisk poli­klinikk for utredning av arbeids­relaterte hudsykdommer. Dette er et resultat av samarbeidet mellom seksjon for hudsykdommer ved Rikshospitalet, arbeidsmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus og STAMI. Denne tverrfaglige og samordnete poliklinikken består av hudlege, arbeidsmedisiner og yrkeshygieniker. Klinikken har dessuten tilgang til utvidet epikutantesting med spesielle serier for å diagnostisere allergisk kontakteksem og et eget allergenlaboratorium med veletablerte rutiner for ekstraksjon av allergener og testing av pasientens eget materiale.

Videre er denne poliklinikken en læringsarena for leger i spesialisering (LIS) innen hud og arbeidsmedisin − slik at de kan sikre sine spesialiteter og oppnå faglig trygghet innen yrkesdermatologi lokalt. Forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom er en del av det obligatoriske pensumet i videreutdanning av bedriftshelsepersonell, og STAMI bedriver høy formidlingsaktivitet til bedriftshelsepersonell, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i arbeidslivet, leger i spesialisering og annet helse­­personell som arbeider med forebygging og diagnose av arbeidsrelatert hudsykdom.

Det har vært en spennende reise for utviklingen av yrkesdermatologi i Norge, og vi ser frem til fortsatt produktivt forskningssamarbeid og -initiativer som gir frisk hud på sunne arbeidsplasser.

Jose Hernán Alfonso er leder i den internasjonale komiteen Scientific committee on Occupational and Environmental Dermatoses til organisasjonen International Commission on Occupational Health (ICOH). Han er også leder i forskningsutvalget til Norsk forening for dermatologi og venerologi.

Råd og tips:

På nettsiden til STAMI stami.no finner du praktiske tips for å forebygge arbeidsrelatert eksem og forverring av eksem.

STAMI

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse.

STAMIs satsing på arbeidsrelaterte hudsykdommer har ført til:

 • Utvikling og forbedring av verktøy for overvåking av arbeidsmiljøfaktorer og hudsykdommer i norsk arbeidsliv ved å benytte registerbaserte data fra Levekårsundersøkelsen, Norsk pasientregister (NPR) og Pasientutredningsregisteret fra arbeidsmedisinske avdelinger. Dette datamaterialet er tilgjengelig på nettsiden noa.stami.no og brukes aktivt til undervisning av bedriftshelsepersonell og planlegging av forebyggende strategier for utsatte yrker.

 • Vi har indentifisert at reduksjon av eksponering for vann, rengjøringsmidler og tørr luft i arbeidsmiljøet vil bidra til å forebygge hudplager hos yrkesaktive i Norge*Alfonso, JH, et al (2015) Self-reported Occupational Exposure to Chemical and Physical Factors and Risk of Skin Problems: A 3-year Follow-up Study of the General Working Population of Norway. Acta Dermato Venereologica. DOI: 10.2340/00015555-2135.

 • Reduksjon av eksponering for biologiske materiale, vann og rengjøringsmidler vil gi en reduksjon i langtidssykefravær*Alfonso, JH, et al. (2016) Self-reported Occupational Skin Exposure and Risk of Physician-certified Long-term Sick Leave: A Prospective Study of the General Working Population of Norway. Acta Dermato Venereologica. DOI: 10.2340/00015555-2253. Gjennom forskningsprosjekt knyttet til gjenvinning av oljeboringsavfall*Alfonso J.H., et al. (2019) Workplace exposure assessment, skin barrier function, and occurrence of hand eczema among workers handling drilling waste in Norway. Occupational and Environmental Medicine. https://doi.org/10.1136/OEM-2019-EPI.116, utviklet vi metoder for å kvantifisere kjemiske hudeksponeringer. Vi har kvantifisert eksponeringen for hydrokarboner med irriterende effekt på hud, metaller som kan gi hudirritasjon og allergi, samt en hyppig eksponering for substanser med høy pH som kan gi alvorlig hudirritasjon.

 • Utvikling av eget hudlaboratorium for analyser av hudbarrierefunksjon (trans-epidermal vanntap, hudens pH, hudens vanninnhold og tape stripping av hudceller for analyser av viktige hudbarrierens strukturer som amino­­syrer, lipider). Dette gir bedre innsikt i mekanismer om hvordan yrkes­ekspone­ringer fører til arbeidsrelatert eksem*Alfonso, J.H., et al. (2020) Skin bioengineering in the diagnosis of occupational protein contact dermatitis. Occupational Medicine. DOI: https://academic.oup.com/occmed/article/70/4/282/5721216. Her har vi funnet ut at arbeidsrelaterte hudproblemer og håndeksem blant arbeidstakere som gjenvinner oljeboringsavfall, er vanligere enn i resten av befolkningen. Ved å måle hudbarrierens funksjon blant disse arbeidstakerne, fant vi økt vanntap gjennom huden, noe som er et tegn på nedsettelse i hudbarrierens funksjon, som igjen kan forklare deres overhyppighet av hudproblemer*Alfonso J.H., et al. (2019) Workplace exposure assessment, skin barrier function, and occurrence of hand eczema among workers handling drilling waste in Norway. Occupational and Environmental Medicine. https://doi.org/10.1136/OEM-2019-EPI.116.

 • STAMI har aktivt bistått partene i arbeidslivet med praktisk rådgivning for å unngå arbeidsrelaterte hudplager knyttet til økt hånddesinfisering og bruk av munnbind i forbindelse med smittevern­tiltak for a redusere Covid-19 smitte.

 • Praktisk forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom hos risikogrupper, som for eksempel arbeidstakere i våte yrker (frisører, renholdere, sykepleiere, m.m.).

 • Optimalisering av genetiske og epigenetiske metoder som kan bidra til å forstå individuell sårbarhet for å utvikle arbeidsrelaterte hudplager og eksem blant eksponerte arbeidstakere.

 • Deltakelse i internasjonale ekspertgrupper som har definert internasjonale evidensbaserte standarder for forebygging, diagnose og behandling av arbeidsrelaterte hudsykdommer*Thyssen JP, et al. (2022) Guidelines for diagnosis, prevention, and treatment of hand eczema. Contact Dermatitis. DOI: 10.1111/cod.14035 *Alfonso, J.H., et al. (2017) Minimum standards on prevention, diagnosis and treatment of occupational and work-related skin diseases in Europe – position paper of the COST Action StanDerm (TD 1206). Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. DOI:10.1111/jdv.14319.

 • Beskrivelse av risiko for utvikling av plateepitelkarsinom (en type kreftsvulst)*Alfonso, J.H., et al. (2016) Occupation and relative risk of cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC): A 45-year follow-up study in 4 Nordic countries. Journal of the American Academy of Dermatology. 2016-09. DOI:10.1016/j.jaad.2016.03.033 og kutant melanom (en type føflekkreft)*Alfonso, JH, et al. (2021) Occupation and cutaneous melanoma: a 45-year historical cohort study of 14.9 million people in five Nordic countries. British Journal of Dermatology. DOI:10.1111/bjd.19379 blant ulike yrkesgrupper med en oppfølgingstid på 45 år.

 • STAMI har bidratt med kunnskapsgrunnlaget som har resultert i at melanom har blitt godkjent som yrkessykdom hos brannmenn.*Brinchmann, B, et al. (2022) Firefighting and melanoma, epidemiological and toxicological associations: a case report. Occupational Medicine. DOI: 10.1093/occmed/kqab183

I tillegg har STAMI pågående forskningsprosjekter hvor vi setter søkelys på:

 • Forbedring av lovverk som gjelder regulering av eksponering for allergifremkallende stoffer i arbeid.

 • Sammenheng mellom psykososiale eksponeringer i arbeid og risiko for utvikling av hudplager blant yrkesaktive i Norge.

 • Identifisering av genetiske, epigenetiske og fysiologiske mekanismer som fører til arbeidsrelatert eksem.