Redaktøren har ordet
2/2022

Vi må ikke glemme koronahåndteringen

Eldrid Oftestad

Redaktør

Her hjemme blir vi innimellom minnet om at vi fortsatt lever i en koronapandemi, ikke minst da vi fikk høre at det i april ble satt stadig nye rekorder i antall korona-dødsfall i Norge. Etter over to år med pandemi, ble det ifølge faktasjekkeren Faktisk.no registrert totalt 2 871 korona-assosierte dødsfall frem til 17. april. Litt over halvparten av disse har dødd i løpet av de siste fire månedene. Totalt er 1 453 korona-dødsfall meldt inn til Folkehelseinstituttet (FHI) så langt i 2022. Det er mer enn i hele 2021, da det døde 957.

I samme måned leverte Koronakommisjonen sin andre rapport om myndighetenes håndtering av koronapandemien frem til 31. oktober 2021, «Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2. Rapport fra Koronakommisjonen». I motsetning til den første rapporten, der daværende utvalgsleder Stener Kvinnsland uttrykte bekymring for at koronahåndteringen på sykehusene ville gå utover annen behandling og ville gi et etterslep, fikk ikke denne problemstillingen så mye oppmerksomhet da del to ble levert 26. april av utvalgsleder Egil Matsen.

Dette er helt klart et tema i den andre rapporten. Etter et raskt søk i PDF-en viser det seg at på for eksempel St. Olavs hospital i Trondheim har ventetiden under pandemien økt blant annet på avdelingene innen revmatologi og hudsykdommer. I rapporten påpekes det også at ventetiden på hudavdelingen ved St. Olavs hospital økte også markant da Norge ble nedstengt i mars og april 2020, og det ble gjennomført digitale konsultasjoner der det var mulig.

I en fotnote i rapporten informeres det om konkrete tall på ventetiden ved hudavdelingen på St. Olavs hospital: «I april 2020 var ventetiden 23 dager mer enn i april 2019. Gjennom­snittlig steg ventetiden med 2,7 dager for hudavdelingen for hele året i 2020 sammenlignet med 2019. Ventetiden for hudavdelingen per oktober 2021 var 41 dager, som var 2 dager mer enn i 2020 og 8 dager mer enn i 2019. Avdelingens polikliniske aktivitet med tanke på lysbehandling var i hele 2020 preget av smittevernhensyn, og det var dermed redusert kapasitet.» (Fotonote nummer 199 på side 170 i rapporten.)

Det er forståelig at ventetiden ble lenger og kapasiteten ble redusert ved hudavdelingen på St. Olavs hospital under koroapandemien. Dette med redusert aktivitet kom også frem i data som prosjektet Psoriasis i Norge (PIN) har utviklet fra Norsk pasientregister. Det viste at den generelle nedgangen i aktiviteten på sykehus fra 2019 til 2020 var på 4 prosent, mens nedgangen i aktiviteten (konsultasjoner) for psoriasispasienter var på hele 14 prosent. Det vil nesten si 10 000 færre konsultasjoner for psoriasis ved norske sykehus i 2020 sammenlignet med 2019.

Det blir interessant å finne ut hvordan nedgangen har vært i 2021 og hvordan det er gått med aktiviteten i 2021 på grunn av koronapandemien. Vi må hverken glemme koronapandemien og koronahåndteringen, slik at vi ikke blir bedre rustet til neste pandemi og neste håndtering.

I slutten av april ble det oppnevnt et nytt utvalg som skal evaluere myndighetenes håndtering av koronapandemien, og ikke minst håndteringen av omikronutbruddet. Dette utvalget ledes av tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen. Ellers består utvalget, ifølge NTB, av personer som «til sammen har bred kunnskap om blant annet nasjonal beredskap, psykisk og fysisk helse, minoriteter, juridiske aspekter, offentlig forvaltning, økonomi, utdanning og arbeidsliv, samt internasjonale aspekter». Kreftforeningen og Rådet for psykisk helse reagerer på sammensettingen og etterlyser representanter for sårbare grupper. «Vi synes at når man skal evaluere myndighetenes koronainnsats, for å lære og være mer forberedt på neste helsekrise eller pandemi, bør man ta seg bryet med å snakke med dem som har hatt skoene på. Det har vært pasienter og pårørende», sier general­sekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen til Dagens Medisin. Det er med andre ord flere ting å passe på for at pasientenes stemme blir hørt når koronahåndteringen nok en gang skal evalueres.