Organisasjonsskolen
4/2023

Nytt år, nye muligheter

Vi nærmer oss et nytt år. Det kan være lurt å begynne planleggingen av 2024 nå.

Gunn Grav Graffer
Irmelin Einevoll
Mari Øvergaard
Illustrasjon:
Unn Bjørge

PEFs organisasjonsskole

I fem utgaver av Hud & Helse skriver vi om temaer som er viktige å kunne noe om for deg som er tillitsvalgt i et lokallag eller et fylkeslag i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF).

PEFs organisasjonsskole består av opplæring i å drive en forening lokalt, enten det er gjennomføring av et årsmøte, en medlemsaktivitet eller kjennskap til og kunnskap om PEFs styrende dokumenter.

Målet er å gi alle verktøy som kan hjelpe i arbeidet med å drive et lokallag eller fylkeslag i PEF.

I Hud & Helse nr. 4 – 2022 handlet organisasjonsskolen om gjennomføring av et årsmøte.

I Hud & Helse nr. 1 – 2023 besto skolen av en innføring i styrearbeid.

I Hud & Helse nr. 2 – 2023 ga vi råd og tips om å lage aktiviteter i lokal- eller fylkeslag.

I Hud & Helse nr. 3 – 2023 tok vi for oss medlemsverving og medlemspleie.

Har du tilbakemeldinger til oss? Eller ønsker for temaer som kan tas opp gjennom i PEFs organisasjonsskole? Send oss en e-post på post@pefnorge.no

Slutten av året betyr for lokallag og fylkeslag startskuddet på planleggingen av neste år. Det skal lages et budsjett og en handlingsplan, som etter hvert skal legges frem og vedtas av årsmøtet. Det er viktig å komme i gang med denne planleggingen tidlig.

Økonomi og budsjett er en viktig del av lokallagets og fylkeslagets planlegging. Ofte har vi mange ideer og vi vil gjøre mye, men vi har ikke penger til alt. Da er det flott at vi har anledning til, på en forholdsvis enkel måte, å søke om midler til gjennomføring av aktiviteter.

Søk midler

Vi kan blant annet søke midler fra Stiftelsen Dam (Dam ekspress). Dere kan søke om beløp mellom 5 000 og 40 000 kroner. Fristen er løpende og behandlingstiden er 45 dager. Tidligere Dam ekspress-prosjekter som er blitt innvilget er for eksempel mestringsskoler, pårørendekurs, rekefest, skogstur med bålpanne og temakvelder. Mulighetene i denne ordningen er utallige.

Vil ditt lokallag søke midler til en aktivitet? Ta kontakt med administrasjon i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og organisasjonsrådgiver Maren Awici-Rasmussen på epost maren@pefnorge.no Vi kan også skrive selve søknaden for dere!

Kursmidler fra Funkis

Du kan også søke om midler til kurs fra Studieforbundet Funkis. PEF er medlem av Studieforbundet Funkis, som er en paraplyorganisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser, kronisk syke og deres pårørende.

Funkis’ mål for kursvirksomhet og læring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonsnedsettelser / kronisk sykdom kan føre til og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.

Funkis støtter mange forskjellige lærings- og mestringsaktiviteter. Det kan være alt fra lokalhistorie, strikking og trim til faglig oppdatering om diagnoser. Så lenge kurset følger en godkjent studieplan, kan våre medlemsorganisasjoner søke om voksenopplæringsmidler fra Funkis.

Du kan lese mer om Funkis på forbundets nettside funkis.no

Årsmøter

På nyåret er det igjen tid for å invitere til årsmøter i PEFs lokallag og fylkeslag. Lokallagene skal i henhold til PEFs vedtekter gjennomføre sine årsmøter innen utgangen av februar, mens fylkeslagene innen utgangen av mars.

Informasjon om gjennomføring av årsmøte kan du finne i Hud & Helse nr. 4 – 2022, eller i den digitale utgaven av bladet på hudoghelse.no. Du finner også informasjon om å arrangere årsmøter på nettsiden vår hudportalen.no.

Valgkomité

Valgkomiteens arbeid er veldig viktig i forkant av årsmøtet. Valgkomiteen ble valgt på forrige årsmøte og har ansvaret for å fremme en innstilling på et nytt styre for årsmøtet. Styret i lokallaget eller fylkeslaget bør ta kontakt med valgkomiteen i god tid før arbeidet med årsmøtet starter, slik at komiteen kan begynne jobben med å sette sammen et styre for neste periode. Dette gjøres uavhengig av om styremedlemmer som er på valg ønsker å fortsette i vervet. Valgkomiteen må ha tilgang til medlemslisten, og denne skal slettes eller makuleres etterpå. Opp­datert liste får man enten ved å kontakte administrasjonen i PEF eller ved å logge på medlemssystemet. Valgkomiteen bør ta sikte på at noen fra det opprinnelige styret forsetter, slik at man sikrer kontinuiteten i foreningen.

Arbeidsinstruks

PEF har en arbeidsinstruks for valgkomiteen i lokal- og fylkeslag:

  • Komiteen bør bestå av 3, men minst 2 personer.

  • Det må først kartlegges hvem som er på valg.

  • Det undersøkes hvem som er interessert i gjenvalg.

  • Forslag til aktuelle kandidater kan innhentes på flere måter. For eksempel på medlemsmøter, gjennom brev til medlemmene, telefon til aktuelle medlemmer og lignende.

  • Når kandidatene vurderes bør det, hvis mulig, tas hensyn til egenskaper og ferdigheter til kandidatene. For eksempel bør sekretæren kunne data, og kasserer bør ha kunnskap om regnskap o.l.

  • Ved sammensetning av styret bør elementer som kjønn, alder, diagnosegruppe og kanskje geografi vurderes.

  • Et begrunnet forslag sendes ut sammen med andre årsmøtepapirer eller offentliggjøres ved starten av årsmøtet.

Valgkomiteen må selvfølgelig forholde seg til vedtektene om blant annet sammensetning av styret, antall styremedlemmer. Kandidater må alltid forespørres i forkant av årsmøtet om de ønsker å påta seg verv!

Og husk: Det er lokallagets styre som skal fremme forslag på ny valgkomité til årsmøtet. Medlemmene av valgkomiteen bør ikke ha styreverv i lokalforeningens styre.

Landsmøte

I 2024 skal det gjennomføres landsmøte i PEF. Det skjer 26.-27. oktober på Quality Airport Hotel Gardermoen. Innkalling til landsmøtet sendes til hele organisasjonen innen utgangen av april 2024.

Landsmøtet er Psoriasis- og eksemforbundets høyeste besluttende myndighet, og det avholdes hvert tredje år. Landsmøtet skal behandle og fatte vedtak for forbundets årsberetninger og årsregnskap for landsmøteperioden, mål- og strategidokumenter, samt vedtak som berører kontingenter og kontingentandeler og saker nevnt i innkallingen. Landsmøtet velger sentralstyre, kontrollkomité og valgkomité for neste periode.

Landsmøtet består av delegater fra alle fylkes- og lokallag, samt representantskapets medlemmer, sentralstyret og kontrollkomiteen. Fylkes- og lokallag velger sine delegater med vara til landsmøtet på sine årsmøter.

På PEFs nettside   hudportalen.no finner du mye informasjon og nyttige verktøy for organisasjonsarbeidet.

Tips!

Arranger et åpent møte, en pizzakveld eller et foredrag i forbindelse med årsmøtet. Det kan tiltrekke seg flere deltakere. Skriv også tydelig i invitasjonen og innkallingen at man ikke trenger å bli med i et styre i lokallaget, selv om man deltar på årsmøtet eller aktiviteter.