PEF Ung
3/2023

Hvilke rettigheter har jeg som kronisk syk elev?

Det finnes enkelte rettigheter som kan gjøre det enklere eller mulig å gjennomføre grunnskole og videregående som kronisk syk elev.

Tekst:
Thea Kristine Lande

Rådgiver organisasjon og helsefag i Psoriasis- og eksemforbundet

Det er de behovene du har som utløser ulike rettigheter i skolen – ikke selve diagnosen. Disse behovene må dokumenteres av for eksempel lege, psykolog eller fysioterapeut. I denne artikkelen har vi prøvd å samle noen viktige rettigheter for deg med kronisk sykdom.

Fra og med 8. klasse er hovedregelen at fravær føres på vitnemålet. Det kan kreves at inntil ti dager dokumentert fravær som skyldes helsegrunner, ikke føres på vitnemålet. Timefravær, som for eksempel til legebesøk eller poliklinisk psykisk helsevern (BUP), kan ikke unntas føring. Men samtaler med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir ikke fravær. I utgangspunktet er det fravær fra og med fjerde fraværsdagen som kan strykes. Men ved dokumentert risiko for fravær på grunn av kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Du kan ha rett på spesialundervisning dersom du har vært lenge borte fra skolen på grunn av sykdom. Dette vurderes individuelt og sammen med skolen. Før du vurderer dette, skal skolen både ha undersøkt og prøvd ut tiltak som faller inn under de ordinære opplæringsmulighetene skolen har.

Videregående skole

Fraværsgrensen har vært hyppig diskutert siden den ble innført i 2016. Fraværsregelen betyr at om du har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, vil du ikke få karakter i faget. Det er det udokumenterte fraværet som er ugunstig å ha for høyt. Har du en kronisk sykdom og kan dokumentere det, skal det gå fint å ha fravær. Det er likevel verdt å nevne at dersom du ikke har gjennomført prøver og obligatoriske oppgaver, kan du ende opp med å ikke få karakter til tross for dokumentert fravær.

Akkurat som i grunnskolen har du rett på at inntil ti skoledager med fravær grunnet helse- og velferdsgrunner, ikke blir ført på vitnemålet. For at denne typen fravær ikke skal skrives på vitnemålet, kreves det legeerklæring som dokumenterer dette. Ved dokumentert risiko for fravær ved kronisk sykdom, kan sykefraværet strykes fra første dag.
Les mer om fravær i den videregående skole på Utdanningsdirektoratets nettside.

Bruk av egenmelding

Noen sykdommer gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke lege eller sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, herunder langvarig fysisk eller psykisk sykdom som gir økt risiko for fravær. Da kan fraværet dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon. Dette kan for eksempel være en erklæring som sier at eleven har en kronisk sykdom. Det er rektor som avgjør om den fremlagte dokumentasjonen er egnet eller om annen type dokumentasjon er nødvendig. Kravet om å gjennomføre videregående opplæring på normal tid, kan utvides til maksimalt fem år. Dette er noe du kan søke om dersom du har langvarig sykdom, ifølge Forskrift til opplæringslova, paragraf 3-40.

Alle elever har krav på utstyrsstipend på videregående skole, men du må huske å søke om det. Dette er med andre ord en påminnelse om dette stipendet. For å søke om utstyrsstipend, må du ha studieplass. Fristen er 15. november for hele året eller bare høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.
Les mer om utstyrsstipend på Lånekassens nettside.

Mer informasjon

  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har laget heftet Skolestart – rettigheter i grunnskolen forfunksjonshemmede barn og deres foreldre.
    Her finner du heftet.