Hudlegen har ordet
1/2023

Slik måles psoriasis

Hudleger bruker PASI-skår for å dokumentere hvor utbredt og uttalt utslettet er hos en pasient med psoriasis.

Tekst:
Petter Gjersvik

Hudlege og tidligere professor ved Universitetet i Oslo og Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus

Om spalten:

I spalten «Hudlegen har ordet» skriver Petter Gjersvik om ulike temaer som er knyttet til hud og hudsykdommer. Gjersvik er hudlege og tidligere professor ved Universitetet i Oslo og Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus. Han var leder i Hudlegeforeningen i perioden 2013-2019.

Hos personer med lys hud kjennetegnes psoriasis av røde, tykke og velavgrensete flekker med hvit skjelling. Flekkene, som vil ha ulik størrelse, kan være spredt på alle kroppsdeler, men er særlig vanlig å se på strekkesider av armer og bein. Hos personer med farget eller svart hud, vil fargen være fiolett eller mørkebrun og skjellingen grå. Både farge, tykkelse og skjelling og utbredelse varierer mye fra pasient til pasient og varierer over tid hos den enkelte.

For å fastslå hvor mye psoriasis en pasient har til enhver tid og – ikke minst – for å måle hvor effektiv en behandling er, trenger man et verktøy for å måle psoriasis. Det finnes flere slike målesystemer. Den mest brukte, både i vanlig praksis og i forskning, er Psoriasis Area and Severity Index, mest kjent som PASI (1).

En PASI-skår er basert på legens vurdering av fire faktorer: utslettets utbredelse, farge, tykkelse og skjelling. Det finnes ingen klar enighet om hvilke PASI-grenser som kjennetegner henholdsvis mild, moderat og alvorlig psoriasis. Med en PASI-skår på over 10 skal pasienten vurderes for behandling med biologiske legemidler, som er effektive, men dyre legemidler.

For å vurdere effekten av en behandling, gjør hudleger gjentatte PASI-målinger der man måler effekten ved å anføre hvor mye pasientens PASI-skår er redusert i prosent av utgangspunktet. Ved PASI-50, for eksempel, har pasientens PASI-skår blitt (minst) halvert. Ved PASI-90 har PASI-skåren blitt redusert med (minst) 90 prosent. I forskningsstudier om nye legemidler blir effekten gjengitt som den prosentandel av pasientene som har oppnådd PASI-50, PASI-75, PASI-90 eller PASI-100.

«Med en PASI-skår på over 10 skal pasienten vurderes for behandling med biologiske legemidler»

PASI-skåringer er enkle å gjennomføre ved bruk av en app på legens PC eller smarttelefon. PASI-målinger er imidlertid beheftet med flere svakheter. Blant annet kan PASI-skåringer av en og samme pasient på samme tidspunkt variere mellom flere hudleger. Derfor er det viktig at hudleger trenes godt i slike skåringer slik at de er mest mulig samstemte. Dessuten fanger ikke alltid en PASI-skåring opp betydningen av utslett på særskilte hudområder på kroppen som må anses som særlig plagsomme for pasienten, for eksempel håndflater og skritt. Hos personer med farget eller svart hud er fargen på flekkene vanskeligere å vurdere enn rødheten hos personer med lys hudtype.

Det finnes modifiserte varianter av PASI-skår og også helt andre måleverktøy, men disse brukes ikke like mye.

PASI-skåring er viktig ved vurdering av hvilken behandling en pasient med psoriasis er mest tjente med. Men slike målinger må ikke erstatte det man omtaler som godt klinisk skjønn – kall det gjerne en helhetsvurdering. Pasientens opplevelse av sine plager og hvordan sykdommen affiserer livskvaliteten er også viktig. For å «måle» slike forhold brukes ofte skåringskjemaet DLQI – en forkortelse av det engelske navnet Dermatology Life Quality Index, som pasienten selv fyller ut (2).

Mange pasienter med psoriasis har også leddplager, noe som ikke fanges opp av PASI-skåren. Enkelte pasienter kan ha en samtidig tarmsykdom som kan bli bedre (eller verre!) av visse legemidler mot psoriasis. Noen pasienter med moderat til uttalt psoriasis foretrekker å ta tabletter, andre sprøyter eller sprøytepenn. Valg av behandling skal avgjøres i et tillitsfullt samarbeid mellom pasient og hudlege der ingen har rett til å bestemme alene.

Referanser:

  1. Oakley A. PASI score. PASI (psoriasis area and severity index) | DermNet (dermnetnz.org)

  2. Gjersvik P. Pasienter kjenner best sin egen helse. Hud & helse 2018; nr. 2.