Hovedsaken: Offentlig versus privat
2/2023

Bekymret for hudhjelpen fremover

Seksjonsleder Jan Cezary Sitek på hudavdelingen på Rikshospitalet mener vi har et todelt helsevesen i Oslo innenfor hud. – Bærebjelken i samfunnet vårt sliter, sier han.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

Foto:
Siv Dolmen

Frilansfotograf

– Vi ønsker og forventer at det offentlige helsevesenet skal stille opp når det trengs. Men alle ledd må fungere godt og enkelte ledd glipper nå, sier Jan Cezary Sitek, seksjonsleder på Rikshospitalets hudavdeling.

Først og fremst skyldes todelingen at pasienter som skal ivaretas av det offentlige, har mulighet til å få raskere behandling hos private aktører fordi de har helseforsikring eller kan betale mer, mener seksjonsleder og overlege Jan Cezary Sitek ved Rikshospitalets hudavdeling i Oslo.

I februar skrev Klassekampen at ti hudleger ved Rikshospitalet har gått til helprivate aktører i de siste fem årene. I regionen Helse Sør-Øst har Oslo universitetssykehus en egen hudavdeling på Rikshospitalet. Der er det i dag 14 overleger og 12 leger i spesialisering. I tillegg har rundt 50 hudspesialister avtale med det offentlige helseforetaket Helse Sør-Øst. Ifølge seksjonslederen er det i Oslo og Akershus omtrent 35 hudleger i helprivat praksis. Ved nyttår forsvant 3,5 av 12 overlegeårsverk til Volvat, Aleris og Dr. Dropin.

Ifølge en rapport fra Helse Sør-Øst fra 2021 er helseregionen langt unna å nå måltallet om én hudlege per 30 000 innbyggere. Rapporten sier at dekningen er bedre i de andre regionene i landet.

Hva vil dette si for hudpasientene i Helse Sør-Øst? Får de dårligere behandling og fører det til at ventetiden blir lenger? Vi spurte Jan Cezary Sitek.

– Du stiller et stort spørsmål når du spør om konsekvenser. Husk at hudpasienter er en svært variert gruppe med et stort sykdomsspekter fra det helt lette til livstruende sykdommer. Behovene er ulike og hastegraden er ulik. Det er viktig å understreke at de som har alvorlig hudsykdom alltid skal prioriteres i det offentlige og tilbys et godt helsetilbud for sin hudsykdom, sier seksjonslederen.

«Ventelistene både hos avtalelegene og hos oss ved sykehuset er så lange at vi ikke lenger klarer å tilby et helsetilbud på et nivå pasientene fortjener og vi selv ønsker»

Vi har fått et todelt helse­vesen på hudområdet, mener hudlegene Jan Cazary Sitek og Petter Gjersvik.

Illustrasjon: iStock

Lange ventelister

Sitek mener at pasienters behov for hudlegevurderinger i regi av det offentlige ikke står i samsvar med volumet av hudlegespesialister i Helse Sør-Øst.

– Ventelistene både hos avtalelegene og hos oss ved sykehuset er så lange at vi ikke lenger klarer å tilby et helsetilbud på et nivå pasientene fortjener og vi selv ønsker. Pasientene blir frustrert og lei seg og søker da ut til helprivate aktører. Det medfører altså at en underdimensjonert offentlig helsetjeneste for hudsyke pasienter bidrar til at et helprivat marked ivaretar pasienter som hører hjemme i det offentlige. Videre har den eksplosive veksten av helseforsikringer blitt en markert faktor for oppveksten av stadig flere helprivate hudleger. De med forsikring får raskt time hos helprivate hudleger. Dette kan være for bagatellmessige plager eller for reelle hudsykdommer. Her er det viktig å få frem at mange hudsykdommer kan håndteres hos disse aktørene. Hvis sykdommen er mer kompleks, alvorlig eller av en kronisk karakter og den private tilbyderen selv vurderer at pasienten hører hjemme i det offentlige, vil pasientene kunne bli henvist til det offentlige, og rettighetsregler som gjelder ved sykehusene slår inn. Det offentlige helsetilbudet vil alltid være den «siste instans» å kontakte skulle behovet være der.

– Du sier i Klassekampen-saken at det er for lite rom for å kunne tilby hudleger høyere rekrutterings- og kompetansetillegg ved Oslo universitetssykehus. Er det fortsatt slik?

– Vi er i en kontinuerlig prosess med å gjøre arbeidsvilkårene hos oss så gode som mulige. Dette innbefatter å legge til rette for økonomiske vilkår som hjelper til med å rekruttere og beholde kollegene som ønsker heltids sykehuskarriere. En mindre andel jobber deltid hos oss og deltid utenfor sykehuset. Det er et sterkt ønske hos oss å ha spesialister ansatt i heltidsstillinger, og vi jobber for at disse kollegene skal ha gode arbeidsvilkår slik at de velger heltidsstilling, sier Sitek.

«Vi er for få hudleger ansatt i det offentlige sett i lys av befolkningens behov for hud­legetjenester»

– Svært bekymret

Helsepersonellkommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i desember 2021 for å vurdere behovene for fagfolk og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. I begynnelsen av februar i år overleverte kommisjonen sin utredning til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Helsepersonellkommisjonen påpeker at vi kommer til å måtte være færre ansatte per pasient i helse- og omsorgstjenesten fremover. Sitek er svært bekymret for det fremtidige landskapet for hvordan hudsyke pasienter skal ivaretas i landet vårt.

– Også i andre regioner ses en tydelig trend der kolleger med opprinnelig sykehus- og akademisk orienterte karrierevalg trekkes bort fra det offentlige og inn i helprivat virksomhet. Som hos oss mister vi høykompetente kolleger som har fått sin utdannelse og spesialisering ved sykehusene til helprivat virksomhet. Jeg mener kjernen i det hele er at ansvarlige aktører for det offentlige helsevesenet må ta sin oppgave enda mer på alvor og dimensjonere det offentlige tilbudet vi rår over til det reelle behovet som eksisterer for hudsyke pasienter. Et annet sentralt aspekt er at sykehusene utdanner legespesialister og legestudenter og at vi skal delta i dannelsen av ny kunnskap og drive god forskning. Vi trenger derfor kolleger som både er blant de fremste faglig, men også ønsker å ta del i disse andre sentrale oppgavene vi har ansvar for. Stillingene ved sykehusene må legges til rette for at kolleger med ønske om å delta i disse oppdragene beholder sin motivasjon.

Betaler for rask hudhjelp

– Flere prioriterer å betale mer for å få rask hudlegehjelp, sier Jan Cezary Sitek, seksjonsleder på Rikshospitalets hudavdeling.

Ifølge Kantars Helsepolitiske barometer fra mars i år svarer 78 prosent av de spurte at det er greit at private helseaktører leverer offentlig finansierte helse- og omsorgstjenester, hvis det gjør at de får den hjelpen de trenger. 63 prosent av de spurte ser det som positivt at private sykehus bistår det offentlige helsevesenet med å dekke samfunnets behov for behandlingskapasitet.

– Vi har alle vært pasienter, så vi vet at det viktigste er at vi får god helsehjelp når vi trenger det. Om det er hos en offentlig ansatt lege eller hos en privat lege, spiller en mindre rolle for oss – så lenge vi stoler på legen. Dernest kommer dette med pris. Vi ønsker naturligvis heller å betale vanlig egenandel enn tre-fire ganger så mye. Innen hudfaget i Helse Sør-Øst kjøper vi i dag tjenester hos private tilbydere for en bestemt hudsykdom – hidradenitis suppurativa (HS). Det gjenstår å se hvordan resultatene av dette anbudet blir. Vi ser også klare behov for at enkelte andre aktiviteter vi har ansvar for, kan håndteres av private tilbydere. Hårlaserbehandling av utvalgte pasientgrupper er tidligere blitt meldt inn til Helse Sør-Øst, som en aktivitet vi tenker kan håndteres av private tilbydere etter en streng utvelgelsesprosess. Men det ble dessverre ikke tatt til følge.

– Tallene du refererer til, viser et stort ønske om at det private skal hjelpe til i det offentlige. Jeg tror også det viser at det er en annen trend – i alle fall i områder med stort privat helsetilbud. Flere prioriterer å betale mer for å få rask hudlegehjelp. Man har ikke tålmodighet til å vente på time i det offentlige. Jeg tenker dette er uttrykk for en «mindset»-endring i befolkningen vi bør notere oss.

– På landsmøtet til Arbeiderpartiet i begynnelsen av mai vedtok partiet et lovforslag for å begrense nye private helsetilbud for å unngå å miste nøkkelpersonell i helsetjenesten til private aktører. Synes du det er riktig vei å gå for å hindre flukt av hudleger til det private?

– Jeg har stor tro på det norske offentlige helsevesenet. Det formidler også alle de politiske fløyene – naturligvis. Realiteten per 2023 er imidlertid at denne bærebjelken i samfunnet vårt sliter. Vi alle ønsker og forventer at det offentlige helsevesenet skal stille opp når det trengs. Og det gjør vi. Men alle ledd må fungere godt og enkelte ledd glipper nå, slik for eksempel vi som behandler hudsyke pasienter merker. Vi er for få hudleger ansatt i det offentlige sett i lys av befolkningens behov for hudlegetjenester. Vi trenger å øke antallet avtalehjemler og sykehusstillinger.

«Det trengs konkret handling og ikke kun snakk»

Gulrot fremfor pisk

Sitek har fortsatt tro på at mange leger ønsker å bidra i samfunnet og hjelpe pasienter.

– Jeg tror mange kolleger ønsker å delta i samfunnsoppgaven det er å virke som lege, i tillegg til å være en hjelper for hver enkelt pasient. I det private markedet blir fokus rettet også i andre retninger enn det pasientsentrerte og samfunnsnyttige. Fremfor å forby private aktører, må vi heller gjøre arbeidet i det offentlige enda mer givende, meningsfylt og gøy, styrke mulighetene for utvikling og understreke autonomien i utførelsen av våre oppgaver – tilby rimelige lønnsvilkår som gjenspeiler kompetansen kollegene innehar. Dette må politikere, sykehuseiere og vi ledere på sykehusene legge til rette for. Det trengs konkret handling og ikke kun snakk. Dersom kolleger opplever å gi et godt helsetilbud til pasientene ved sykehuset og fagmiljøene er fornøyde og erfarer at de er med på meningsfulle oppgaver, vil vi best kunne styrke tilhørigheten til det offentlige. Jeg ønsker meg gulrot fremfor pisk, sier Jan Cezary Sitek, seksjonsleder på Rikshospitalets hudavdeling i Oslo.

Landsoversikt

Her finner du en landsoversikt over hvor mange hudleger som har sluttet i det offentlige og gått over til det private i de siste fem årene.

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus:

Ti hudleger har gått til helprivate aktører i de siste fem årene.

Sykehuset Innlandet på Elverum:

Hudpoliklinikken er nedlagt.

Helse Midt-Norge

St. Olavs hospital:

Etter det kommunikasjonsavdelingen ved St. Olavs hospital kjenner til, har noen få hudleger gått til det private de siste årene, men kommunikasjonsavdelingen har ingen formell oversikt og registrerte tall på dette.

Helse Møre og Romsdal:

Det er ingen overveiende legeflukt fra Helse Møre og Romsdal. Men det kan være utfordrende å rekruttere spesialister til stillinger, og dette er gjeldende også innenfor flere andre fagområder enn dermatologi. Men for eksempel i Ålesund har det vært stor interesse blant unge leger for å spesialisere seg innen hud og venerologi, noe som gir seg utslag i mange søkere på LIS-stillinger.

Helse Nord-Trøndelag:

Ingen spesialister i dermatologi har gått fra offentlig til privat de siste fem år. Årsaken er at Helse Nord-Trøndelag ikke har hudleger ansatt i helseforetaket. Samtlige hudleger i området er privat­praktiserende.

Helse Nord

Finnmarkssykehuset:

Det er ikke en problemstilling på Finnmarkssykehuset at hudleger går til det private.

Universitetssykehuset i Nord-Norge:

Ingen hudleger har gått over til det private de siste fem årene. Før dette var det to hudleger som startet privat klinikk i Tromsø. Det er ingen av hudlegene som kombinerer offentlig stilling med jobb i det private.

Nordlandssykehuset:

Ingen hudleger har gått til det private i løpet av de siste fem årene, og Nordlandssykehuset har ikke hatt hudleger som også har jobbet privat de siste fem årene.

Helgelandssykehuset:

Én hudlege har gått over fra Helgelandssykehuset til det private (avtalehjemmel), men det er mer enn fem år siden. Ingen av de faste hudlegene jobber privat i tillegg, men det kan hende at noen av vikarene gjør det.

Helse Vest

Helse Førde:

Ingen hudleger har avtalehjemler. Det jobber tre hudleger i Helse Førde, og en av dem har en halv stilling i det private. En hudlege jobber på Sørlandet og tilbyr digitale konsultasjoner – og jobber ved siden av i det private.

Helse Bergen:

I løpet av de siste fem årene har tre spesialister sluttet og gått over til helprivat virksomhet. I tillegg har én spesialist for tiden vikariat i avtalepraksis ut året. Én spesialist har bierverv inntil ti timer hver måned i privatpraksis. Én spesialist i privat virksomhet har i mer enn fem år i tillegg hatt en 50 prosent fast stilling hos oss.

Helse Fonna:

Har ingen hudleger.

Helse Stavanger:

Ingen hudleger fra hudavdelingen har gått over til det private de siste fem årene. Sju av legene fra hudavdelingen har bierverv.